วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

พันธุกรรม

การศึกษา


เทคโนโลยีสารสนเทศ

 หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวอรอุมา ทองสลับ
ค.บ 1 ชีววิทยา หมู่ 2  รหัสนักศึกษา 554152062
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี  
คะติประจำใจ      ฝันให้ไกลไปให้ถึง